Bảng

Tính năng này cho phép bạn tạo 1 bảng thông tin trên landing page một cách nhanh chóng, dễ dàng

Bước 1: Chọn Thêm mới -> Bảng

Bước 2: Điền các số lượng cột dọc, hàng ngay muốn tạo

Bước 3: Click vào text để thay đổi nội dung bảng

Last updated