Sự kiện chuyển section

Sự kiện mở email cho phép khi click vào một nút hoặc phần tử nào đó ( hình ảnh/đoạn văn...) thì lập tức sẽ nhảy về một section nào đó bạn đã cài đặt sẵn.

Ví dụ: khi click vào nút Xem bảng giá -> ngay lập tức màn hình sẽ nhảy đến section Bảng giá mà bạn đã cài đặt trước.

Để cài đặt sự kiện chuyển seciton:

Bước 1: Click chọn nút/phần tử muốn cài đặt sự kiện

Bước 2: Chọn mục Sự kiện -> Chọn chuyển khối -> chọn section bạn muốn áp dụng sự kiện chuyển section

Last updated