BePage Help
Search
K

Sự kiện chuyển section

Sự kiện mở email cho phép khi click vào một nút hoặc phần tử nào đó ( hình ảnh/đoạn văn...) thì lập tức sẽ nhảy về một section nào đó bạn đã cài đặt sẵn.
Ví dụ: khi click vào nút Xem bảng giá -> ngay lập tức màn hình sẽ nhảy đến section Bảng giá mà bạn đã cài đặt trước.
Để cài đặt sự kiện chuyển seciton:
Bước 1: Click chọn nút/phần tử muốn cài đặt sự kiện
Bước 2: Chọn mục Sự kiện -> Chọn chuyển khối -> chọn section bạn muốn áp dụng sự kiện chuyển section