Danh sách

Hướng dẫn các thao tác về danh sách

Thêm danh sách mới: Chọn Thêm mới -> Danh sách.

Bôi đen danh sách để thay đổi nội dung

Chọn danh sách -> Thiết lập nâng cao để thay đổi: màu sắc, cỡ chữ, viền, đổ bóng....

Last updated