Notify

Notify là ứng dụng hỗ trợ tạo các thông báo theo nội dung được cấu hình sẵn nhằm tạo ra các lượt tương tác ảo trên trang Landing Page của bạn, giúp tăng sống động trên trang Landing Page

Thêm Notify

Vào Thêm mới -> Notify

Cấu hình Notify

Chọn vào Notify cần cấu hình, tại đây bạn cần nhập Google Sheet ID

Google Sheet ID là ID của file sheet trên trang https://docs.google.com/spreadsheets

Bạn chỉ cần cập nhật nội dung file sheet theo mẫu sau: File sheet mẫu

Hệ thống sẽ tự động nhận các trường dữ liệu và đưa vào Notify.

Lưu ý: Không được thay đổi các trường tiêu đề: Title, Content, Time, Image

Giải thích các trường dữ liệu:

  • Title: tiêu đề của thông báo hoặc nội dung khác tuỳ theo nhu cầu

  • Content: nội dung của thông báo hoặc nội dung khác tuỳ theo nhu cầu

  • Time: nội dung thời gian của thông báo hoặc nội dung khác tuỳ theo nhu cầu

  • Image (tuỳ chỉnh): Nếu các trường này có dữ liệu, hình ảnh sẽ được thay thế vào hình ảnh mặc định của hệ thống

Last updated