Tạo nhóm phần tử

Khi có nhiều phần tử, bạn có thể tạo nhóm gộp chúng lại để tiện di chuyển hoặc nhân bản.

Last updated