Liên kết

Tính năng liên kết cho phép tạo các liên kết trong landing page của bạn. Để tạo liên kết, bạn hãy thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thêm mới -> Liên kết

Bước 2: Click đúp vào để thay đổi nội dung text và kích thước text

Bạn chọn Thiết lập nâng cao

  • Link: Nơi điền link trang đích vào

  • Target: chọn mở tại cửa sổ hiện tại hoặc mở link ở cửa sổ mới

  • Nofollow: Bật notfollow nếu bạn chắc chắn về website mà link này trỏ về/ Tắt Notfolow nếu bạn chắc chắn về website mà link này trỏ về

Last updated