Sự kiện mở popup

Sự kiện mở popup cho phép khi click vào một nút hoặc phần tử nào đó ( hình ảnh/đoạn văn...) thì lập tức sẽ mở popup bạn đã cài đặt trước.

Để cài đặt sự kiện, chúng ta làm như sau: Bước 1: Chọn phần tử cần cấu hình, chọn Thiết lập nâng cao, tại bảng cài đặt, chọn tab SỰ KIỆN

Bước 2: Tại mục Sự kiện chọn Mở popup và chọn popup đã tạo từ trước.

Last updated