Nút bấm

Hướng dẫn các thao tác về nút bấm

Thêm mới nút bấm và thay text

Để thêm nút bấm, bạn hãy chọn: Thêm mới -> Nút Bấm

Click đúp chuột vào text để thay đổi text nút bấm

Thay đổi kích thước và màu sắc

Đổ bóng nút bấm

Viền nút bấm và nhân bản nút bấm

Last updated