Form

Form là nơi để thu thập thông tin khách hàng. Khách hàng sẽ điền vào form để gửi thông tin mua hàng về shop. Thông tin thu thập sẽ được gửi về bạn theo hình thức google sheet/email/API tùy vào cài đặt

Tạo mới form

Để tạo mới 1 form bất kỳ, bạn sẽ vào Thêm mới -> Form

Tùy chỉnh thông tin form

Tùy vào các thông tin mua hàng, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn data bằng cách thêm trường/ xóa trường

Thêm trường:

Chọn form -> Nhấn Thêm Trường

Tại đây, bạn có thể chọn loại trường data bạn muốn thêm và tùy chọn Bắt buộc nhập hay không bắt buộc nhập

Xóa trường

Chọn trường đó -> nhấn xóa

Lưu data khách hàng

Để lưu data khách hàng, chọn form và nhấn Lưu data

Tại đây, bảng Cấu hình Form xuất hiện

  1. Trang cảm ơn: Bạn có thể chọn popup mặc định hoặc trang cảm ơn khác

  • Poup mặc định: Sau khi khách hàng điền thông tin mua hàng xong, sẽ hiển thị lên Lời nhắn của bạn với khách hàng. Nó có thể là: Cảm ơn bạn đã đăng ký, chúng tôi đã nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay!

  • Trang cảm ơn khác: Sau khi khách hàng điền thông tin mua hàng xong sẽ được điều hướng đến 1 trang cảm ơn mà bạn thiết kế riêng. Có thể là website hoặc cũng chính là 1 trang landing page ngắn gọn, bắt mắt.

2. Cấu hình lưu trữ Form

Bạn sẽ chọn danh sách bạn đã cài đặt trước trong phần Lưu trữ dữ liệu để quyết định data từ form này sẽ lưu ở đâu.

3. Mã chuyển đổi Facebook / Google Analytics

Khi khách hàng điền form đăng ký, bạn sẽ tự định nghĩa hành động đó có nghĩa là Hoàn thành đăng ký (Complete Registration), hay là Mua hàng (Purchase), hay là Lead, tùy thuộc vào tính chất nội dung của form và mục đích tối ưu quảng cáo của bạn.

4. Mã chuyển đổi Google Ads

Bạn hãy điều mã chuyển đổi Google Ads của mình vào đây để theo dõi số lượng lu

Last updated