Tạo và xác thực tên miền tại BePage

Sau khi thực hiện trỏ tên miền về BePage, bạn truy cập tab Tên miền để thực hiện kết nối tên miền vào tài khoản của bạn.

Tại đây bạn có thể thực hiện Mua tên miền mới hoặc Sử dụng tên miền có sẵn.

Sau khi mua tên miền và đã trỏ tên miền về BePage thành công hoặc sử dụng tên miền có sẵn, bạn nhấn vào Sử dụng tên miền có sẵn và nhập tên miền, sau đó nhấn Tiếp tục.

Tiếp tục nhấn Hoàn thành

Sau đây là màn hình quản lý tên miền sau khi đã cấu hình thành công.

Lưu ý: Mỗi tên miền (hoặc tên miền phụ) chỉ được liên kết với 1 tài khoản duy nhất.

Last updated