Quản lý landing page theo gói

Tại trang quản lý dịch vụ, bạn chỉ cần nhấn vào tên gói dịch vụ hoặc nhấn vào dấu 3 chấm và chọn Danh sách Landing page.

Last updated