Lưu trữ data form

Sau khi thực hiện kết nối lưu trữ thành công đến kênh lưu trữ mà bạn muốn, quay lại trang builder và chọn vào form muốn cấu hình lưu trữ.

Bước 1: Nhấn vào form và chọn LƯU DATA

Bước 2: Chọn cấu hình lưu trữ mong muốn và nhấn Cập nhật

Bước 3: Tiến hành lưu trang và Xuất bản lại để cập nhật trang.

Last updated