Sự kiện mở emal

Sự kiện mở email cho phép khi click vào một nút hoặc phần tử nào đó ( hình ảnh/đoạn văn...) thì lập tức sẽ mở email bạn đã cài đặt trước.

Last updated