Hình hộp

Hướng dẫn các thao tác về hình hộp

Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Để chèn Hình hộp vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn Thêm mới -> Hình hộp

Bước 2: Kéo thả tự do + thay đổi kích thước hình hộp

Bước 3: Click vào hình hộp, chọn Thay đổi tùy chỉnh để thay đổi nâng cao ( màu sắc, bo viền, đổ bóng...)

Thiết lập nâng cao cho hình hộp

Last updated