Sự kiện mở liên kết

Sự kiện mở liên kết cho phép khi click vào một nút hoặc phần tử nào đó ( hình ảnh/đoạn văn...) thì lập tức sẽ mở ra đường link của liên kết bạn đã cài đặt sẵn. Một trang web chẳng hạn.

Để cài đặt sự kiện mở liên kết:

Bước 1: Click chọn nút/phần tử muốn cài đặt sự kiện

Bước 2: Chọn mục Sự kiện -> Chọn mở liên kết -> điền vào đường link bạn muốn áp dụng sự kiện mở liên kết

Bước 3: Lựa chọn hành động mở ở cửa sổ hiện tại: load ngay liên kết/ hoặc cửa sổ mới ( mở ra tab mới)

Last updated