Section

Section là một đoạn nội dung trên Landing Page. Mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao

Thêm mới section

Để thêm khối mới, chọn Biểu tượng "Section" bên trái landing page.

Di chuyển section lên trên - xuống dưới

Để chi chuyển section lên trên hoặc xuống dưới, chọn

Lưu section

Lưu section mà bạn thích ở thanh công cụ của section. Sau đó nhập tên cho section và bấm Lưu

Xóa section

Xóa section sẽ xóa toàn bộ nội dung và thiết kế của section đó. Bạn có thể Ctrl+Z để hoàn tác lại thao tác đó nếu bấm nhầm.

Ẩn/hiện section

Đôi khi bạn cần ẩn/hiện section ở 2 phiên bản destop/ mobile. Để ẩn/hiện section bạn thao tác như sau:

Click vào section -> Nhấn ẩn/hiện section

Last updated