Tiêu đề và đoạn văn

Hướng dẫn thao tác về tiêu đề và đoạn văn

Tiêu đề

Phần tử Tiêu đề cho phép bạn chèn tiêu đề cho đoạn văn trong Landing Page.

Để chèn Tiêu đề bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Chọn Thêm mới và chọn phần Tiêu đề

  2. Click đúp chuột để bôi đen và thay đổi tiêu đề

  3. Chọn tiêu đề -> Sử dụng thanh công cụ nhanh để: Sao chép, nhân bản, xóa và Thiếp lập nâng cao

  4. Để thay đổi Kích thước, màu sắc, viền bo viền, đổ bóng....Chọn Tiêu đề -> Thiết lập nâng cao và điều chỉnh các thông số theo mong muốn

Đoạn văn bản

Phần tử Đoạn văn cho phép bạn chèn một đoạn văn bản vào Landing Page. Để chèn Đoạn văn bạn có thể làm theo các bước sau đây: 1. Thêm mới -> Đoạn văn

2. Click đúp chuột đê bôi đen và thay đổi nội dung đoạn văn

3. Chọn đoạn văn -> Sử dụng thanh công cụ nhanh để: Sao chép, nhân bản, xóa và Thiếp lập nâng cao

Last updated