Thêm tài khoản thành viên

Tính năng áp dụng từ gói ENTERPRISE

Truy cập https://app.bepage.vn/websites/setting/staff

Tại trang quản lý thành viên của gói, bạn nhấn vào Tạo mới thành viên

Tiếp tục bạn điền email của thành viên cần thêm vào và chọn Phân quyền cùng các tài nguyên được cấp phép theo phân quyền đó và nhấn Lưu.

Có 4 nhóm phân quyền chính trên 1 gói

  • Owner: người tạo ra shop, có thể thực hiện mọi thao tác (chỉ một)

  • Manager: quản lý dữ liệu và thao tác với các tài nguyên được cấp hoặc chia sẻ

  • Editor: quản lý dữ liệu và thao tác được chia sẻ

  • Viewer: xem các gói được chia sẻ

Ghi chú:

  • Thành viên Manager có quyền thao tác tương đường Owner trên các Landing Page được phân quyền

Last updated