Shape

Để thêm mới Shape, chọn Thêm mới -> Shape

Tìm kiếm các shape phù hợp trên các phần Pattern/Background/Icon/Arrow hoặc bạn có thể gõ trực tiếp cụm từ khóa cần tìm vào ô trống và nhấn tìm kiếm

Last updated